search
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 2

58-150 Strzegom

tel./fax: +48 (74) 855 15 24

osir@osir.strzegom.pl


KRS: 0000731282

REG: 369419173

NIP: 884-278-94-46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DIRT-PARK

Strzegom, dnia 12.07.2019 r.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa toru rowerowego DIRT-PARK przy ul. Parkowej w Strzegomiu”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta 1.


BT PROJECT Sp. z o.o.
ul. SYTKOWSKA 43
60-413 POZNAŃ
Cena ofertowa: 289.050,00 zł brutto
Okres gwarancji: 48 miesięcy.

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano ofertę najkorzystniejszą – oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert.
W wymaganym terminie wpłynęła oferta następującego Wykonawcy, któremu przyznano następującą ilości punktów:

Oferta 1.


BT PROJECT Sp. z o.o.
ul. SYTKOWSKA 43
60-413 POZNAŃ
Cena ofertowa: 289.050,00 zł brutto – 60 pkt
Okres gwarancji: 48 miesięcy – 25 pkt
Łączna punktacja: 85 pkt.


 

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 12-07-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPDF