search
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 2

58-150 Strzegom

tel./fax: +48 (74) 855 15 24

osir@osir.strzegom.pl


KRS: 0000731282

REG: 369419173

NIP: 884-278-94-46

Jesteś tutaj: Bip -> OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Strzegomiu, 58-150 Strzegom ul. Mickiewicza 2, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania oraz sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Strzegomiu za rok 2019.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 2. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 3. sporządzenie sprawozdania z badania oraz dodatkowego sprawozdania dla Rady Nadzorczej, wraz z określeniem terminu ich sporządzenia.
 4. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2019”, w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 12.00 do siedziby spółki pod adresem: Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., 58-150 Strzegom ul. Mickiewicza 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby spółki. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 5. Od firmy audytorskiej  (w tym kluczowego biegłego rewidenta) odpowiedzialnej za przeprowadzenie badania oczekujemy:
 6. konieczność obecności kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniach Rady Nadzorczej dotyczącego badania sprawozdania finansowego,
 7. obecność kluczowego biegłego rewidenta na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (o ile to będzie konieczne), w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących badania,
 8. konieczność przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji, sporządzonej dla Zarządu (w formie tzw. listu do Zarządu), o problemach ujawnionych w trakcie badania sprawozdania finansowego.
 9. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta firmy audytorskiej, w tym w szczególności:
 10. informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust 1. ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 11. oświadczenia firmy audytorskiej o:

– spełnianiu wymogów  niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

– dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

– wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

 1. cenę za badanie i przegląd sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania — przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych,
 2. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 4. Otwarcie ofert nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zarządu Spółki po terminie określonym datą przyjmowania ofert.
 5. Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać telefonicznie u Głównego Księgowego Spółki pani  Agnieszki Dumy, telefon 74 855 15 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00 lub kierować pytania na adres e-mail: agnieszka.duma@osir.strzegom.pl .
 6. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia na piśmie sprawozdania z badania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do 31 marca 2020 r.
 7. Zarząd OSiR Sp. z o. o. w Strzegomiu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużania terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.