Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca, 2019 o godzinie 06:57

 

ZARZĄD OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O. O. W STRZEGOMIU
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

 

Przedmiotem przetargu są grunty :

1. Część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 33 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową, oznaczoną na szkicu jako nr 1, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 400 V i wody z podlicznikami (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2018 roku, o godz. 0900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 20,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 700 zł.

2. Część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 25 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 2, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2018 roku, o godz. 0930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 20,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 500 zł.

3. Część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 3, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2018 roku, o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 20,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 300 zł.

4. Część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 4, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 2000W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2018 roku, o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 20,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 300 zł.

5. Część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 2 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 5, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 1200W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2018 roku, o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 20,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 40 zł.

6. Część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 6 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej na szkicu jako nr 6 bez możliwości podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2018 roku, o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 20,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 120 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w organizacji w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2, lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 48 1090 2343 0000 0001 3603 4928 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto OSiR sp. z o.o. w organizacji w Strzegomiu.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntów, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie do 16.06.2018 r.

Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w najem udostępnione będą dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 01 czerwca 2018 roku, w godzinach od 1000 do 1100 Szczegółowe informacje związanych z przetargiem oraz szkic mapy można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom lub telefonicznie dzwoniąc pod nr (74) 855 16 96

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

Z A P R A S Z A M Y !!!