search
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 2

58-150 Strzegom

tel./fax: +48 (74) 855 15 24

osir@osir.strzegom.pl


KRS: 0000731282

REG: 369419173

NIP: 884-278-94-46

Oddanie w najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom – OGŁOSZENIE PRZETARGU
Ostatnia modyfikacja: 15 maja, 2020 o godzinie 07:26

ZARZĄD OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O. O. W STRZEGOMIU
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY
na oddanie w najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom.

 

Przedmiotem przetargu są grunty:

1. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 33 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową, oznaczoną na szkicu jako nr 1, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 400 V i wody z podlicznikami (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.  Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2020 roku, o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 28,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za: podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną i dostawę wody według zużycia. Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2. Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 700 zł.

2. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 25 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 2, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W) z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2020 roku, o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 28,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za: podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia. Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2. Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 500 zł.

3. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 3, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W) z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2020 roku, o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 28,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za: podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia. Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2. Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 300 zł.

4. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 4, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W) z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc) .

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2020 roku, o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 28,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za: podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia. Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2. Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 300 zł.

5. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 2 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczoną na szkicu jako nr 5, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 1200W), opłata ryczałtowa naliczana od zdeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu .

Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2020 roku, o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 28,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za: podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zadeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych. Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2. Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 40 zł.

6. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 6 m2, położonej w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej na szkicu jako nr 6 bez możliwości podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony tj. od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2020 roku, o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 28,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za: podatek od nieruchomości i wywóz odpadów komunalnych. Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2. Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 120 zł.

 


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2, lub na konto: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O / Strzegom nr 98 1090 2343 0000 0001 3585 0989 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2020 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto OSiR sp. z o. o. w Strzegomiu. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntów, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie do 19.06.2020 r. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium. Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Grunty przeznaczone do oddania w najem udostępnione będą dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 01 czerwca 2020 roku, w godzinach od 10:00 do 11:00

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem oraz szkic mapy można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 74 8551696.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

PLIK DO POBRANIAPDFOGŁOSZENIE O PRZETARGU ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE W DNIU: 15-05-2020 r.