search
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 2

58-150 Strzegom

tel./fax: +48 (74) 855 15 24

osir@osir.strzegom.pl


KRS: 0000731282

REG: 369419173

NIP: 884-278-94-46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – PLAC ZABAW, SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pn. „Montaż urządzeń dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej
oraz małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu”

 

Strzegom, dnia 10.12.2019 r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Montaż urządzeń dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta 4.


BILLABAU Usługi Budowlane Dariusz Łukojko
ul. Odrodzenia 9/6, 56-120 Brzeg Dolny
Cena oferowana: 549.999,99 zł brutto.
Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano ofertę najkorzystniejszą – oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert. W wymaganym terminie wpłynęły oferty następujących Wykonawców, którym przyznano następujące punkty (ranking wg ilości przyznanych punktów):


Oferta 4.

BILLABAU Usługi Budowlane Dariusz Łukojko
ul. Odrodzenia 9/6, 56-120 Brzeg Dolny
Cena oferowana: 549.999,99 zł brutto – 60 pkt
Okres gwarancji: 60 miesięcy – 40 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt.


 

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 10-12-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPDF